Ogólne Warunki Zakupów

Ogólne Warunki Zakupów – „OWZ” GP Technika S.C. oraz GP Technika Wieczorek Drobik Sp. K.


1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów; określane dalej jako OWZ, mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw towarów realizowanych przez Dostawców na podstawie zamówień i na rzecz GP Technika S.C. oraz GP Technika Wieczorek Drobik Sp. K., określanych dalej Odbiorca.
2. Zawarcie umowy na podstawie OWZ oznacza, że te OWZ będą stosowane przez Dostawcę i Odbiorcę do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw towarów, które Dostawca i Odbiorca zawrą w przyszłości, nawet wówczas gdy w takiej transakcji nie odwoływano się do OWZ.
3. Przesłane Dostawcy drogą elektroniczną zamówienie Odbiorcy stanowi ofertę zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz niniejszych OWZ, które stanowią integralną część umowy i wymaga potwierdzenia.
4. Dostawca informuje Odbiorcę o przyjęciu zamówienia najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego otrzymania. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji odbywa się drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@gptechnika.pl. Brak potwierdzenia przejęcia zamówienia do realizacji we wskazanym terminie traktowane jest jako milczące przyjęcie.
5. Zamówienie stanowi ofertę (wiążąca przez okres wskazany w ust. 4 przewidziany na przyjęcie oferty) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która może być przyjęta w całości bez jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń. Zmianę lub uzupełnienie, któregokolwiek postanowienia zamówienia uważać się będzie za nową ofertę. Wszelkie zmiany wymagają wyraźnego pisemnego lub drogą elektroniczną potwierdzenia przez Odbiorcę , jak i Dostawcę.
6. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy towaru nowego, pozbawionego jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i zgodnego ze złożonym zamówieniem.
7. Ceny w zamówieniu to ceny netto, które nie zawierają podatku VAT – zostanie on naliczony wg obowiązujących przepisów.
8. Dostawa towarów przed umówionym terminem możliwa jest po uprzednim powiadomieniu pisemnym i uzyskaniu zgody Odbiorcy. W przypadku wcześniejszej dostawy, terminy płatności liczone są od terminu dostawy wskazanego w zamówieniu, chyba, że strony postanowią inaczej.
9. Terminem dostawy jest termin wskazanym w zamówieniu. Dostawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Odbiorcę o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość dostawy towarów, przy czym nie wpływa to na obowiązek zapłaty ewentualnych kar umownych oraz odszkodowania, o których mowa w ust. 12 poniżej.
10. O ile strony nie uzgodniły inaczej dostawa towarów następuje na koszt i ryzyko Dostawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą pokwitowania odbioru dostawy.
11. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, Odbiorca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, jednak w kwocie nie wyższej niż 15 % wartości netto zamówienia. W przypadku poniesienia przez Odbiorcę szkody wynikłej z opóźnienia w dostawie towarów, Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne. Odbiorca ma prawo dochodzenia od dostawcy odszkodowania zarówno za rzeczywiste, jak również za utracone korzyści, powstałe w związku z opóźnieniem w dostawie lub wadami towaru.
12. W przypadku opóźnienia w dostawie towarów powyżej 14 dni, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu, co nie wyłącza prawa do dochodzenia kary umownej oraz odszkodowania o których mowa w ust. 12. Odbiorca ma prawo dostąpienia od zamówienia w terminie 5 dni roboczych, liczonych począwszy od 15 dnia opóźnienia w dostawie towarów.
13. Odbiorcy przysługują wszelkie prawa wynikające z tytułu rękojmi za wady dostarczonych towarów uregulowane w Kodeksie Cywilnym.
14. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto całości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, jednak w kwocie nie wyższej niż 15 % wartości netto zamówienia. W przypadku poniesienia przez Odbiorcę szkody wynikłej
z opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.
15. Dostawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
16. Odbiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności lub dokonania potrącenia płatności za towary w stosunku, do których dochodzi roszczeń wymienionych w ust. 14-16, w szczególności Odbiorca ma prawo wstrzymania płatności lub dokonania potrącenia płatności za towary w stosunku do których złożył Dostawcy reklamację jakościową lub ilościową.
17. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczone towary w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze.
18. O ile zawarta z Dostawcą umowa nie stanowi inaczej, termin płatności za zakupione towary następuje w terminie 30 dni od pokwitowania odbioru towaru.
19. Inne terminy płatności za dostarczone towary mogą być ustalane po uzyskaniu pisemnej zgody Odbiorcy (zapisany w zamówieniu).
20. Dostawca dostarczy Odbiorcy wraz z towarem wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty w szczególności instrukcje w języku polskim, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa, atesty
i aprobaty dotyczące towaru. Odbiorcy przysługuje prawo obciążenia Dostawcy wszelkimi udokumentowanymi kosztami poniesionymi wskutek ich braku.
21. Towar nie będzie uważany za dostarczony, jeśli dokumenty, o których mowa w ust. 21 nie zostaną dostarczone wraz z towarem do Odbiorcy w taki sposób, aby mógł się on swobodnie zapoznać z ich treścią.
22. Odbiorca ma prawo wydłużyć termin płatności za fakturę w przypadku niekompletnej dostawy odpowiednio o czas, w jakim Dostawca ją skompletował.
23. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.
24. W sprawach nieuregulowanych powyżej obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
25. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych w związku OWZ lub umowami zawartymi na ich podstawie będzie sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.

W razie pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt